دانشگاه های ترکیه

تعدادی از دانشگاه های خصوصی ترکیه عبارتند از

 

دانشگاه آرل

 

دانشگاه بیلگی

 

دانشگاه بیلکنت

 

تعدادی از دانشگاه های دولتی عبارتند از

 

دانشگاه آنکارا

 

دانشگاه فنی استانبول

 

دانشگاه حا ست تپه

 

دانشگاه مرمره

نظر بدهید