دانشگاه های قبرس

تعدادی از دانشگاه های قبرس عبارتند از

1- Eastern Mediterranean University

 

2- Near East University

 

3- Girne American University

 

4- European University of Lefke

 

5- University of Kyrenia in Girne

 

6- Middle East Technical University

 

7- University of Nicosia in South cyprus

 

8-Cyprus University of technology in Limassol

 

9- Open University of Cyprus

 

10- European University of Lefke

 

11- University of Kyrenia

نظر بدهید